Thursday, January 13, 2011

การศึกษาไทย

          น่าแปลกที่การแข่งขันโอลิมปิกทางวิชาการที่ผ่านๆมา นักเรียนไทยสามารถคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันมากมายหลายประเภท แต่ว่าผลสัมฤทธิ์การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมแล้ว เราได้คะแนนต่ำกว่าประเทศอื่นๆ นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วจะพบว่า การจัดการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาได้ใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสูงมาก แต่ผลสัมฤทธิ์กลับน้อยกว่าทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ซึ่งจากผลการประเมินความสามารถในการแข่งขันนานาชาติของ IMD (International Institute for Management Development) ได้จัดอันดับให้การศึกษาไทยมีคุณภาพอยู่ในลำดับที่ 46 จาก 60 ประเทศ (โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย, 2550 : 7) สิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้ได้ว่า แท้จริงแล้วการศึกษาไทยเราเป็นอย่างไร การดำเนินการจัดการศึกษาของไทยแทบจะบอกได้ว่าล้มเหลวมาโดยตลอด
          ปัญหาความล้มเหลวของการศึกษาไทย อาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ปัญหาที่มาจากครูผู้สอน ปัญหาจากระบบอุปถัมป์ในการรับครูอัตราจ้างหรือบรรจุครู ปัญหาจากการบริหารงานทั้งระดับประเทศจนถึงระดับสถานศึกษา รวมทั้งปัญหาจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเด็ก เช่นปัญหาจากครอบครัว ปัญหาที่เกิดจากสื่อ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของใครโดยตรง แต่เป็นหน้าที่ของทุกๆคน เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา รวมทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง และชุมชนต่างๆ
          ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกคนจะร่วมมือกันในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ เยาวชนคืออนาคตของชาติ ช่วยกันมอบสิ่งดีๆให้พวกเขาเถอะ

No comments:

Post a Comment