Saturday, January 15, 2011

ปัญหาการศึกษาไทยที่เกิดจากครู 1

          ปัญหาความล้มเหลวของการศึกษาไทยส่วนหนึ่งต้องยอมรับกันว่าเกิดมาจากครู ตั้งแต่ค่านิยมจนกระทั่งถึงความรับผิดชอบของครู ซึ่งจะได้กล่าวถึงปัญหาเป็นด้านๆไป
          ปัญหาจากค่านิยม
          ในการสอบแข่งขันคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เท่าที่ผ่านมา ค่านิยมในการเลือกคณะ นักเรียนที่เรียนดี เรียนเก่ง มักจะมีแนวคิดในการเลือกคณะแพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เป็นอันดับต้นๆ ส่วนที่เลือกเรียนครูนั้นแทบจะไม่มี (อาจบอกได้ว่าไม่มีเลย) ส่วนจะให้นักเรียนที่เรียนไม่เก่งมาสอบแข่งขัน สู้กับนักเรียนที่เรียนเก่งแล้วก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ดังนั้นจึงเป็นที่กล่าวขานกันว่า นักเรียนที่เรียนอะไรไม่ได้จึงเข้าเรียนครู ทำให้ภาพลักษณ์ของครู และคุณภาพการศึกษาตกตํ่าลงมาก (รุ่ง แก้วแดง, 2544 :131)
          จะเห็นได้ว่า ปัญหาที่เกิดมาจากค่านิยมนั้นเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาหนึ่งของครู ของการศึกษาไทย เลยทีเดียว หากเราสามารถปรับเปลี่ยนค่านิยมในการเลือกเรียนได้บ้าง การศึกษาไทยก็อาจจะดีขึ้น แต่ก็คงต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่จะเข้ามาเสริมด้วย เช่น เงินเดือน และสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น

No comments:

Post a Comment